Show simple item record

dc.contributor.authorOttesen, Rolf Tore
dc.contributor.authorAlexander, Jan
dc.contributor.authorJoranger, Tore
dc.contributor.authorRytter, Eilif
dc.contributor.authorAndersson, Malin
dc.date.accessioned2023-06-21T11:26:12Z
dc.date.available2023-06-21T11:26:12Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3072451
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt og Oslo kommune utarbeidet et forslag til tilstandsklasser for jord for stoffene arsen, bly, kadmium, kvikksølv, kobber, sink, krom3+, krom6+, nikkel, PCBsum7, DDT, PAHsum16, Benzo(a)pyren, alifater C5-C10, alifater C10-C12, alifater C12-C35, DEHP, dioksiner og furaner, fenol, benzen og trikloreten. Tilstandsklassene er risikobasert og basert på risiko for human helse. For stoffene PBDE-99, PBDE-154, PBDE-209, HBCDD, PFAS, PFOS, TBT og klorerte parafiner er det ikke fastsatt tolererbare inntaksverdier eller tilgjengelige konstanter til bruk i eksponeringsalgoritmene i SFTs eksponeringsverktøy (SFT Veileder 99:01A). Det er derfor foreløpig ikke mulig å klassifisere forurenset jord med hensyn på human helsefare for disse stoffene. Modellen som ligger til grunn for inndeling av jordmasse i fem tilstandsklasser av jord, er basert på ulik arealbruk og i hvilken grad mennesker er eksponert. Vurderinger er gjort i forhold til oppholdstid for barn og voksne i de ulike omgivelsene (bolig, barnehage, arbeidsplass og under transport). Bidraget av sporstoffer og kjemiske forbindelser i mat og eventuelt drikkevann har meget større betydning enn bidraget fra jord. For barn kan jord representere en unødvendig tilleggsbelastning av miljøgifter. For voksne spiller sannsynligvis bidraget fra jord bare liten eller ubetydelig rolle. I rapporten blir det gitt anbefalinger om hva tilstandsklassene kan brukes til og hvor dypt de bør gjelde. Hovedgrepet med bruk av tilstandsklassene er utvikling av et forenklet faglig og administrativt system for forvaltning og disponering av forurenset grunn
dc.language.isonor
dc.publisherNorges geologiske undersøkelse
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2007.019)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMILJØGIFT
dc.subjectAREALBRUK
dc.subjectMETALLER
dc.subjectHELSE
dc.subjectJORD
dc.titleForslag til tilstandsklasser for jord
dc.typeReport
dc.description.localcode68576
cristin.fulltext
dc.source.pagenumber64 s.
dc.relation.project296000


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal