Show simple item record

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredik
dc.coverage.spatial16233 Roan
dc.date.accessioned2020-07-15T07:25:20Z
dc.date.available2020-07-15T07:25:20Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664390
dc.description.abstractI forbindelse med løsmassekartlegging innenfor kartblad 1623 III Roan (M 1:50 000) har NGU utført georadarmålinger ved Hagan, Fjorden og Straumsvatnet i Roan kommune. Målingene omfatter 21 georadarprofiler med samlet lengde 4190 m.Dalførene som går opp fra sjøen fra NV til SØ ved henholdsvis gården Hagan og Fjorden, har begge en slakt hellende terrengoverflate sentralt i dalen i et nivå på 55-70 m o.h. Georadarmålingene tyder på at det ligger en israndrygg på tvers av hver dal under nordlige del av disse flatene. Israndavsetningene regnes å bestå av både morenemateriale og avsetninger fra smeltevann (sand\/grus).Bak (SØ for) ryggene indikeres et gjenfylt bassengområde med antatt vesentlig sanddominerte avsetninger. Materialet synes hovedsakelig å være avsatt langs dalene mot nord, men i nordlige del av bassenget ved Hagan er det i øvre del materiale med avsetningsretning mot sør. Dette må skyldes avsetninger fra bølge- og strømerodert materiale fra israndavsetningen nordafor. Dybderekkevidden for reflekterte georadarsignaler tyder på en løsmassetykkelse på 15-25 m sentralt i bassengene og at fjelloverflaten kan ligge 40-45 m o.h.Nedover NV-siden av israndryggene avtar dybderekkevidden etter hvert til 5-8 m. Dette skyldes sannsynligvis at sandige avsetninger tynner ut og at det under kommer inn finstoffrike fjordavsetninger (silt\/leire). Ved Hagan kan finstoffavsetninger nå opp til 15-20 m o.h. mens de ved Fjorden kan nå opp til 30-35 m o.h. I området sørøst for Straumsvatnet viser georadarmålingene opptil 10 m tykke elve\/delta-avsetninger trolig dominert av finsand og silt. Under, fra ca. 5 m under havnivå, kommer det inn finstoffrikt materiale (silt\/leire). Elveavsetningene er hovedsakelig avsatt langs dalretningen mot nord, men lengst øst kan en del materiale være avsatt mot vest ut fra dalsiden. Skredtungene som har kommet ned dalsiden, strekker seg litt ut over dalsedimentene, men kan ikke spores lenger ut i avsetningene. Lengst sør i området kan det være spor av skred fra ca. 5 meters dyp, og skredet må ha gått i en tidlig fase før overliggende elveavsetning.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2014.024)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectSKRED
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGAORADAR
dc.titleGeoradarmålinger for løsmassekartlegging i Roan kommune, Sør-Trøndelag
dc.typeReport
dc.description.localcode62678
dc.source.pagenumber12+kart
dc.relation.project(355400) Geofysiske undersøkelser som supplement til kvartærgeologisk kartlegging


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal