Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Louise
dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.contributor.authorBlikra, Lars Harald
dc.contributor.authorTønnesen, Jan Frederik
dc.contributor.authorBargel, Terje H.
dc.contributor.authorSolberg, Inger-Lise
dc.coverage.spatial14331 Lenvik
dc.coverage.spatial14332 Målselv
dc.coverage.spatial15324 Kirkesdalen
dc.coverage.spatial15333 Takvatnet
dc.date.accessioned2020-07-15T07:56:58Z
dc.date.available2020-07-15T07:56:58Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665169
dc.description.abstractNGU har gjennom et samarbeidsprosjekt med NVE og Troms Fylkeskommune foretattgeologiske undersøkelser langs Målselvvassdraget for å skaffe til veie data somskal danne grunnlaget for oppfølgende geotekniske undersøkelser ogskredfarevurderinger. Basert på de geologiske undersøkelsene er det foreslåtten prioritering av områder for videre undersøkelser. Feltarbeidet bestod i enkvalitetskontroll og oppdatering av eksisterende geologiske kart, kartleggingav aktiv erosjon og spor etter tidligere skred samt geologiske undersøkelserved bruk av boringer, georadar og sedimentblotninger.Prioritering for videre undersøkelser i Målselvdalføret er foretatt på basis aven serie geologiske kriterier. Undersøkelsene viser at en kombinasjon avgeologiske parametre er viktige i forbindelse med vurdering av skredfare iutsatte områder. I denne sammenheng er det viktig gjennom detaljerteundersøkelser å kunne skille ut forskjellige typer erosjonsprosesser og knyttedem til skredhendelser, relieff, avsetningstyper og deres romlige oppbygging.3D data om oppbygging av løsmassene i leirterreng vil i tillegg til å giindikasjon om faregrad og poretrykksforhold også være av uvurderlig betydningfor vurdering av sikringstiltak. Dette vil for eksempel være viktig iforbindelse med tiltak for å redusere poreovertrykk (punktering av sedimentpakker med høyt poretrykk).Prosjektets innhold og faglige konklusjoner bør evalueres i samråd medgeoteknisk ekspertise, og det foreslås at dette gjøres i samarbeid med NorgesGeotekniske Institutt (NGI) og NVE. Rapporten vil sammen mde det digitalegrunnlagsmaterialet utgjøre et fundament for videre oppfølging i form avgeotekniske undersøkelser og detaljering av faresoner og risikoklassifikasjon.Dette bør gjøres i tett samarbeid med NGI og NVE.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.040)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLEIRE
dc.subjectEROSJON
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectKVIKKLEIRE
dc.subjectSKRED
dc.subjectSTABILITET
dc.subjectSTRATIGRAFI
dc.subjectVASSDRAG
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.titleLeirskredkartlegging langs Målselvvassdraget
dc.typeReport
dc.description.localcode50000
dc.source.pagenumber36


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal