Show simple item record

dc.contributor.authorKnies, Jochen
dc.contributor.authorElvenes, Sigrid
dc.contributor.authorBøe, Reidulv
dc.date.accessioned2021-02-23T08:16:56Z
dc.date.available2021-02-23T08:16:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2729642
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) utarbeider i samarbeid med Kartverket og Havforskningsinstituttet (HI)marine grunnkart over sjøområdene i Stavanger kommune i pilotprosjektet Marine grunnkart i kystsonen. Underfeltarbeid med F\/F Seisma i mai 2020 hentet NGU opp ti korte sedimentkjerneprøver fra utvalgte lokaliteter isjøområdene i kommunen. Målet med undersøkelsen er å skaffe en oversikt over naturlige sedimentasjonsprosesseri det marine miljøet, og eventuelt påvirkning av menneskelig. For å bestemme om innholdet av skadelige stoffer ioverflateprøvene skyldes menneskeskapt forurensning eller ikke, er det viktig å undersøke det naturlige nivået avulike elementer i havbunnssedimentene over tid. Ved hjelp av kjerneprøver kan vi analysere sedimentene fra deulike dybdeintervallene for å få fram endringer.Resultatene viser at de prøvetatte overflatesedimentene er dominert av slam. Organisk karboninnhold er generelthøyt (>2 %), med den høyeste verdien (5,5 %) i ytre Gandsfjorden. Her registrerer vi også de høyestekonsentrasjonene av svovel, alle tungmetaller (bortsett fra krom) og arsen. En mulig årsak kan være den høyetiltrekningen metaller har til organiske forbindelser under generelt reduserende forhold (lavt oksygeninnhold) ivannmassene og i sedimentene. De fleste målingene viser konsentrasjoner i tilstandsklasse I (bakgrunn) og II (god)i henhold til Miljødirektoratets klassifikasjon. I enkelte tilfeller er det registrert høyere konsentrasjoner (klasse III,moderat). Dette gjelder for arsen (6 prøver) og sink (1 prøve).Tre sedimentbasseng er undersøkt for å se om tilførselen av tungmetaller har økt over tid som et resultat avmenneskelig påvirkning: ytre Boknafjorden (prøve 5), Talgjefjorden (prøve 6) og ytre Gandsfjorden (prøve 9).Sedimentasjonshastigheten i bassengene varierer mellom 2.6 (prøve 9) og 6.3 (prøve 5) millimeter per år. Felles forprøve 5 og 6 er at konsentrasjonsprofilene for tungmetaller viser relativt stabilt lave verdier de siste ca. 70 år.Konsentrasjonen av alle elementer er på bakgrunnsnivå og kan regnes som et naturlig signal knyttet til erosjon avjordsmonn og bergarter. I ytre Gandsfjorden er sedimentene i kjernen avsatt mellom ca. 1860 og 2020, og innholdetav tungmetaller er sterkt påvirket av industriell aktivitet. Likheten i tungmetallprofiler tyder på at mye avmetallforurensingen har kommet fra den samme kilden. Høy konsentrasjon av alle tungmetaller fram til ca. 1910kan muligens knyttes til hermetikkvirksomhet og skipsindustri. Gradvis økende tilførsel etter 1973 kan muligensknyttes til industri relatert til oljevirksomhet. Prøve 9 fra ytre Gandsfjorden inneholder laminerte, uforstyrredesedimenter. Dette viser reduserende forhold (lavt oksygeninnhold) i vannet og i sedimentene, noe som forklarer dengode korrelasjonen mellom høyt karboninnhold, og innhold av tungmetaller (Pb, Cu, Zn, Hg) og As.
dc.language.isonor
dc.publisherNorges geologiske undersøkelse
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2021.003)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSEDIMENTASJON
dc.subjectMILJØTILSTAND
dc.subjectKJERNE
dc.subjectBUNNSEDIMENT
dc.subjectTUNGMETALL
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectDATERING
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.titleSedimentasjonsmiljø og historisk utvikling i forurensningsstatus i sjøområdene i Stavanger
dc.typeReport
dc.description.localcode67120
dc.source.pagenumber48 s.
dc.relation.project387901


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal