Now showing items 2623-2642 of 5020

  • Jan Mayen Aeromagnetic Survey JAS-12 - Part A: Acquisition, processing 

   Gernigon, Laurent; Koziel, Janusz; Nasuti, Aziz (NGU-Rapport (2012.069), Report, 2012)
   A high sensitivity aeromagnetic survey, JAS-12, was carried out in an area of 80.000 km2 east of the Jan Mayen microcontinent in the western Norway Basin. Data processing comprised spike-removal and data editing, IGRF ...
  • Jernmalmen på Andørja, Ibestad kommune - vurdering av kvalitet på superslig go apatittkonsentrat. 

   Lindahl, Ingvar; Priesemann, Frank D. (NGU-Rapport (99.115), Report, 1999)
   Det er gjort en undersøkelse for å framskaffe nye data for å kunne vurdere om jernmalmen på Andørja har spesielle fordeler for økonomisk utnyttelse. Det er gjort mineralogiske undersøkelser av malmen og av magnetitt- og ...
  • Jordbruksvanning og husholdningsvann til gårdsbruk, Hyggen. 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (O-76261-1), Report, 1976)
   Anvisning av boresteder for vannforsyning til jordbruksvanning. Før boringanbefales løsmassene utprøvet ved sonderboring.
  • Jordbruksvanning til gårdsbruk vest for Grønnsand. 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (O-77157), Report, 1977)
   Anvisning av borested for vannforsyning til jordbruksvanning.
  • Jordbruksvanning, Grønnsand gård. 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (O-77156), Report, 1977)
   Anvisning av borested for vannforsyning til jordbruksvanning.
  • Jordbunnskjemiske egenskaper i Hordaland 

   Varskog, Per (NGU-Rapport (92.190), Report, 1992)
   Rapporten inneholder tabeller over gjennomsnittsverdier for jordkjemiske parametre i humusprøver i Hordaland fylke. Prøvene er innsamlet under Landsskogtakseringens markarbeid i 1982, og analysene er utført ved Landbrukets ...
  • Jordbunnskjemiske egenskaper i Nord-Trøndelag 

   Varskog, Per (NGU-Rapport (92.188), Report, 1992)
   Rapporten inneholder tabeller over gjennomsnittsverdier for jordkjemiske parametre i humusprøver fra skogsjord i Nord-Trøndelag fylke. Prøvene er innsamlet under Landsskogtakseringens markarbeid i periodene 1960 og 1984, ...
  • Jordbunnskjemiske egenskaper i Oppland og Buskerud 

   Varskog, Per (NGU-Rapport (92.189), Report, 1992)
   Rapporten inneholder tabeller over gjennomsnittsverdier for jordkjemiske parametre i humusprøver fra skogsjord i Oppland og Buskerud fylker. Prøvene er innsamlet under Landsskogtakseringens markarbeid i periodene 1962-72 ...
  • Jordbunnskjemiske egenskaper i Rogaland 

   Varskog, Per (NGU-Rapport (92.191), Report, 1992)
   Rapporten inneholder tabeller over gjennomsnittsverdier for jordkjemiske parametre i humusprøver i Rogaland fylke. Prøvene er innsamlet under Landsskogtakseringens markarbeid i 1980-81, og analysene er utført ved Landbrukets ...
  • Jordforurensning i 10 barnehager i Trondheim 

   Hole, Marianne; Frøland, Stine (NGU-Rapport (2008.011), Report, 2008)
   Høsten 2007 ble ti sentrumsnære barnehager i Trondheim undersøkt for jordforurensning, som en del av to masteroppgaver innen anvendt geokjemi ved Norges teknisk - naturvitenskapelige universitet (NTNU). Jordprøvene ble ...
  • Jordforurensning i barnehager innenfor Ring 2 - Del 2 

   Haugland, Toril; Gaut, Sylvi; Volden, Tore; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2006.028), Report, 2006)
   NGU har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 36 barnehager, alle beliggende innenfor Ring 2 i Oslo.\r\rI 19 av barnehagene (53%) overstiger jordas innhold ...
  • Jordforurensning i Bergen 

   Ottesen, Rolf Tore; Volden, Tore (NGU-Rapport (99.022), Report, 1999)
   Frie emneord: Jordforurensning ; PCB ; Tiltaksvurdering ; Dioksin ; Forurensningskilde ; Barnehage ; PAH De ytre bydelene er \"rene\", bortsett fra lokal punktforurensning. Området innen for en sirkel med radius 3 km fra ...
  • Jordforurensning i Bergen - Undersøkelse av barnehager, barneparker og lekeplasser på Nordnes, Jekteviken og Dokken: Helserisikovurdering. 

   Ottesen, Rolf Tore; Alexander, Jan; Finne, Tor Erik; Volden, Tore (NGU-Rapport (99.077), Report, 1999)
   Frie emneord: Jordforurensning ; Benso(a)pyren ; Barnehage ; Barnepark ; Helserisikovurdering ; Lekeplass ; PAH ; Bergen kommmune Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa) har ...
  • Jordforurensning i Bergen. Oppfølgende undersøkelser av jordforurensning i barns lekemiljø i Sentrum-, Laksevåg-, Løvstakken-, Sandviken og Landås bydeler. Helserisikovurderinger. 

   Ottesen, Rolf Tore; Alexander, Jan; Haugland, Toril; Volden, Tore (NGU-Rapport (2000.089), Report, 2000)
   NGU og Folkehelsa har undersøkt innholdet av bly, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og polyklorerte bifenyler (PCB) i jorden i 72 barnehager, barneparker og lekeplasser i Sentrum-, Løvstakken-, Landås- og Laksevåg ...
  • Jordforurensning i Harstad 

   Jartun, Morten; Volden, Tore (NGU-Rapport (2006.014), Report, 2006)
   Denne rapporten beskriver forurensningsnivå i overflatejord (0-2 cm) i Harstad og indikerer potensiell spredning av miljøgifter fra tette flater via overvannssystemet gjennom bestemmelse av miljøgifter i sandfangmasser.\ ...
  • Jordforurensning i OBY-barnehager innenfor Ring 2 

   Volden, Tore; Haugland, Toril; Ottesen, Rolf Tore; Jartun, Morten (NGU-Rapport (2005.064), Report, 2005)
   NGU har på oppdrag fra Omsorgsbygg KF i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 56 barnehager\/-parker, alle beliggende innenfor Ring 2 i Oslo.\r\rI 35 av barnehagene (63%) overstiger jordas innhold av ...
  • Jordforurensning i Odda 

   Jartun, Morten; Jan (Nasjonalt folkehelseinstitutt); Alexander; Volden, Tore (NGU-Rapport (2006.023), Report, 2006)
   NGU foretok i perioden 1.-3. september 2003 en prøvtaking av overflatejord (0-2cm) i de tettest bebygde områdene i Odda kommune. Det er blitt samlet inn 257 prøver fra områdene i Eidesåsen, Odda sentrum, nordover mot ...
  • Jordforurensning i Orkdal 

   Finne, Tor Erik; Volden, Tore; Ottesen, Rolf Tore; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2001.053), Report, 2001)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har kartlagt jordforurening i Orkdal med særlig fokus på mest følsom arealbruk, dvs. lekeplasser, barnehager og boligområder. Til sammen 61 prøver er tatt fra 9 barnehager i kommunen. ...
  • Jordforurensning i Sinsen barnehage 

   Haugland, Toril; Gaut, Sylvi; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2005.066), Report, 2005)
   Overflatejorda i Sinsen barnehage har blitt undersøkt. Det er påvist blyforurensning i den del av barnehagen. Det anbefales tiltak i form av tildekking med fiberduk og rene masser.
  • Jordforurensning i Tromsø 

   Jartun, Morten; Volden, Tore; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2002.041), Report, 2002)
   302 prøver av overflatejord fra de tettest befolkede områdene av Tromsø er samlet inn og analysert for tungmetaller og arsen. 18 prøver fra Tromsøya er analysert fro PAH og PCB. Undersøkelsen har kartlagt fordelingen av ...