• Pukkundersøkelser i Skånland. 

   Hugdahl, Helge (NGU-Rapport (86.223), Report, 1987)
   Etter oppdrag fra Vegkontoret i Troms utførte NGU befaring og prøvetaking av 5 potensielle uttaksområder for pukk i tilknytning til bygging av ny RV19 gjennom Skånland kommune. Bergartene i traseen var ubrukbare til formålet, ...
  • Pukkundersøkelser i Snåsa 

   Hugdahl, Helge (NGU-Rapport (85.112), Report, 1985)
   Etter oppdrag fra Birger Olafsen er det foretatt befaring og prøvetaking av 3 potensielle uttaksområder for pukk i Snåsa. 2 av lokalitetene omfatter produksjon av knust stein til veiformål samt generelle bruksformål (Moasetra ...
  • Pukkundersøkelser i Solør, Hedmark fylke 

   Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (99.102), Report, 2000)
   På oppdrag av Solørfondet er det foretatt prøvetaking av ulike bergartstyper i kommunene Åsnes, Våler og Grue for analysering i laboratorium. Totalt ble ti prøver tatt inn og analysert med tanke på bruk som byggeråstoff ...
  • Pukkundersøkelser i Sør-Trøndelag. 

   Hugdahl, Helge; Ottesen, Dag; Erichsen, Eyolf (NGU-Rapport (88.110), Report, 1988)
   I et samarbeid med Vegkontoret i Sør-Trøndelag utførte NGU i 1987 en under- søkelse av potensielle pukkforekomster innenfor kommunene Hemne, Snillfjord, Agdenes, Oppdal, Rennebu, Meldal, Orkdal, Røros, Holtålen, Midtre ...
  • Pukkundersøkelser i utvalgte områder i Bremanger kommune 

   Neeb, Peer-R. (NGU-Rapport (97.035), Report, 1997)
   I samarbeid med Bremanger kommune har NGU lokalisert områder der de naturgitte forutsetningene er tilstede for etablering av kystnære store pukkverk. De undersøkte områdene er Skipperdalen, Gotraneset og Smørhamn. I tillegg ...
  • Pukkundersøkelser i utvalgte områder i Halden kommune 

   Neeb, Peer-Richard; Erichsen, Eyolf (NGU-Rapport (97.025), Report, 1997)
   Sauøya i Halden kommune er på bakgrunn av tidligere undersøkelser klassifisert som en viktig forekomst. Som et alternativ til Sauøya har NGU undersøkt tre nye områder. Områdene er befart og vurdert med hensyn til bergartstype ...
  • Pukkundersøkelser i Velfjord/Brønnøysund. 

   Erichsen, Eyolf (NGU-Rapport (87.096), Report, 1987)
   Etter oppdrag fra Ottar Kristoffersen Eftf. A\/S ble det i Velfjord\/ Brønnøysund distriktet foretatt undersøkelser mht. etablering av et nytt stasjonært pukkverk. Basert på vurderinger av bergartens antatte mekaniske ...
  • Pukkundersøkelser i Verdal pukkverk 

   Holt, Erling; Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (93.138), Report, 1994)
   På oppdrag fra Nord-Trøndelag fylkeskommune er det etter befaring i Verdal pukkverk anslått en mulig videre driftsretning og tonnasje av forekomsten. To ulike bergartsprøver fra steinbruddet er knust ned og analysert i ...
  • Pukkundersøkelser i Østfold 1984 

   Hugdahl, Helge (NGU-Rapport (85.099), Report, 1985)
   Denne rapporten er en sammenstilling av de oppfølgende pukkundersøkelser som ble utført i Østfold høsten 1984, og bygger på NGU-rapport nr. 84.041. Rapporten omfatter 6 nye forekomster, hvorav lokaliteten KVISERUD i Eidsberg ...
  • Pukkundersøkelser på Dønna. 

   Neeb, Peer-R. (NGU-Rapport (1712/7B), Report, 1981)
   Etter henvendelse fra Dønna kommune har NGU befart enkelte lokaliteter for å finne egnede bergarter til knusing av fjell for vegformål. Prøvetakingen er supplert med nye prøvelokaliteter av kommunen. De mest interessante ...
  • Pukkundersøkelser på Frøya 

   Hugdahl, Helge (NGU-Rapport (85.111), Report, 1985)
   Etter oppdrag fra Vegkontoret i Sør-Trøndelag er det foretatt en oversiktskartlegging og orienterende prøvetaking av potensielle uttaksområder for knust stein til veiformål på Frøya. Ialt er 12 lokaliteter undersøkt. ...
  • Pukkundersøkelser på Lille Hjartøy, Bodø kommune 

   Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (98.075), Report, 1998)
   På oppdrag er det knust ned og analysert steinmateriale fra en forekomst med øyegneis på Lille Hjartøy vest for Bodø. To prøver fra samme lokalitet er testet med fallprøven, abrasjon og kulemølle. Den ene prøven er i tillegg ...
  • Pukkundersøkelser på Romerike. 

   Erichsen, Eyolf (NGU-Rapport (88.164), Report, 1988)
   Innenfor deler av Romerike er 18 områder undersøkt med tanke på uttak av knust stein. 9 av områdene ble prøvetatt for vurdering av de mekaniske egenskaper. Alle prøvene tilfredsstiller kravene til bærelagsmaterialer. Kun ...
  • Pukkundersøkelser Trondheim - Stjørdal. 

   Erichsen, Eyolf (NGU-Rapport (88.022), Report, 1988)
   Etter oppdrag for franzefoss Bruk A\/S ble området mellom Trondheim og Stjørdal vurdert med hensyn til etablering av stasjonært pukkeverk. Basert på geologisk kartinformasjon og tilgjengelige rapporter ble alternative ...
  • Pukkundersøkelser ved Aremoen i Sørum kommune, Akershus. 

   Bakkejord, Knut J. (NGU-Rapport (86.062), Report, 1986)
   På oppdrag fra A. Hogseth har NGU undersøkt en pukkforekomst ved Aremoen i Sørum. Forekomsten er ikke avgrenset. Det er tatt prøver i 4 lokaliteter, og det er utført tynnslipanalyse og fallprøve på samtlige. På 2 prøver ...
  • Pukkundersøkelser ved Finnesåsen, Tromsø kommune 

   Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (98.069), Report, 1998)
   På oppdrag for Vekve Pukkverk A\/S er berggrunnen for et 2 km2 stort område kartlagt i detalj i målestokk 1:5000. Området ligger på Kvaløya i nærheten av Tromsø by. I området er det boret, sprengt og samlet inn i alt fem ...
  • Pukkundersøkelser ved Langåsdammen, Levanger kommune 

   Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (98.037), Report, 1998)
   På oppdrag er det knust ned og analysert materiale fra en amfibolittforekomst med hensyn på pukkframstilling. To prøver fra samme lokalitet er testet med fallprøven, abrasjon og kulemølle. Analyseresultatene vurderes opp ...
  • Pukkundersøkelser ved Rudskogen, Rakkestad kommune. 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (88.059), Report, 1988)
   Etter forespørsel fra Rakkestad kommune har NGU supplert Pukkregisteret ved Rudskogen i forbindelse med vurdering av om de lokale bergartene egner seg til bærelag i en småflyplass. Det er tatt 4 prøver ved Rudskogen. ...
  • Pukkundersøkelser ved Skutvik, Hamarøy kommune 

   Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (98.076), Report, 1998)
   På oppdrag er det knust ned og analysert materiale fra en gabbroforekomst ved Skutvik i Hamarøy kommune. To prøver fra samme lokalitet er testet med fall- prøven, abrasjon, kulemølle og Los Angelesmetoden. Analyseresultatene ...
  • Pukkundersøkelser, Bardu kommune 

   Lund, Bjørn (NGU-Rapport (91.108), Report, 1991)
   I samarbeid med Bardu kommune utførte NGU i 1990 undersøkelser av 2 områder med amfibolittiske bergarter for å dokumentere om disse bergartene tilfred- stiller de gitte krav til vegmaterialer. Fire lokaliteter er prøvetatt ...